Gå til hovedinnhold Gå til søk

Bærekrafts­rapportering

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av Boligbyggelaget Nobl. Visjonen er «Gode hjem – hele livet».

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi vil tilby våre medlemmer gode hjem gjennom hele livet. Det innebærer at vi skal kunne se de enkeltes behov og tilby løsninger for medlemmene våre, uavhengig av hvilken livsfase og situasjon de er i. Alle fortjener et godt hjem og et godt bomiljø å bo i.

Overordnet målsetning: Bærekraftig vekst

NOBL er medlemseid og vårt overskudd skal i hovedsak gå tilbake til formålet, nemlig det å skaffe gode boliger til våre medlemmer.  Nobl skal ta samfunnsansvar og ta ansvar for at det vi gjør er bærekraftig.

I denne rapporteringen gjør vi rede for arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar, strukturert under følgende hovedpunkter:

Fns bærekraftsmål

Å bidra til et mer bærekraftig samfunn er en av de strategiske hovedprioritetene de neste fem årene. Nobl etterstreber å følge FNs bærekraftsmål, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng.

Av FNs 17 mål har vi i Nobl valgt ut bærekraftsmål nr 11 – bærekraftige byer og lokalsamfunn, som vårt hovedmål. Vi skal bidra til hovedmålet gjennom alle de tre aspektene ved bærekraftig utvikling, miljøarbeid, økonomisk bærekraft og sosialt ansvar.

Vi har som mål å utvikle gode kvalitetsmessige boliger for folk flest, som bygges på en bærekraftig måte med minst mulig avtrykk for miljøet. Gjennom god arkitektur, gode bomiljø og gode inkluderende naboskap skal Nobl tilføre noe tilbake til samfunnet og medlemmene. Vi skal også inspirere boligselskapene til å bli «grønnere» på drift og vedlikehold, og vi har som mål at vi skal bidra til at de første boligselskapene skal ha et bærekraftregnskap i 2023.

Vi skal utvikle konsepter som bidrar til å utjevne forskjeller og gir god helse og livskvalitet. Vi skal bidra til ansvarlig forbruk og produksjon, for å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner. Vi skal finne gode samarbeidspartnere for å oppnå målene.

Nobl-boliger skal være et begrep og det vi gjør skal gi et godt omdømme. Vi skal være en ledende boligaktør gjennom å tilby et totalprodukt. Bygge og trygge er vår hovedidé, der Nobl kontrollerer hele verdikjeden for å sikre kvalitet. Kunden skal oppleve at de har én aktør å forholde seg til. Vi skal være kjent for at vi bidrar til god utvikling av byer, bomiljø og lokalsamfunn på en bærekraftig måte. Vi skal være kjent for at vi trygger boligverdiene for enkeltpersoner og boligselskap, både på kort og lang sikt.
Strategien skal bidra til at vi står rustet til å ta en større rolle som et betydningsfullt boligbyggelag i Nordland fylke. Vi skal derfor være en slagkraftig, effektiv, moderne og framoverlent organisasjon med godt arbeidsmiljø og ordnede arbeidsforhold.

Basert på dette vil målene under også være bærekraftsmål vi ønsker å prioritere i vårt arbeid.

Gjennom vårt partnerskap i Kraft (senter for bærekraftig samfunnsutvikling i nord) og deltakelse i Kraftprogrammet, skal vi styrke vår kompetanse på bærekraft og sammen med andre næringslivsutøvere i Bodø være med på å utgjøre en forskjell i arbeidet for en bærekraftig utvikling og samtidig kunne realisere forretningsmuligheter.

Samfunnsoppdraget – økonomisk bærekraft

Boligbyggelaget Nobls viktigste samfunnsoppdrag er å skaffe bolig til medlemmene. Dette gjøres ved kontinuerlig boligbygging med vektlegging på bærekraft.

Vår visjon om «gode hjem-hele livet» strekker seg lenger enn det vedtektsfestede formålet. Nobl ønsker å bidra til et bedre samfunn gjennom det vi gjør.

Samvirkemodellen sikrer at alt overskudd går tilbake til virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet. Oppspart egenkapital eies ikke av andelseierne eller andre, men skal komme medlemmene til gode. Det deles ikke ut utbytter. Samvirkemodellen har vært avgjørende for Nobls suksess gjennom mer en 75 år.

Nobl skal være markedsorientert og kontinuerlig arbeide for å tilpasse seg medlemmenes og kundenes behov og etterspørsel. Det skal skje gjennom medarbeidernes kompetanse, kundeforståelse, markedsinnsikt, økonomisk forståelse og produktivitet. Alt som gjøres, skal preges av våre verdier som er:

  • Troverdig,
  • Robust
  • Ydmyk
  • Grundig
  • Glad
  • Engasjert

Gode økonomiske resultater er en forutsetning både for å være samfunnsnyttig, og for å skape merverdi for medlemmene. Bare gjennom overskudd på den årlige driften, kan Nobl skaffe nok egenkapital til virksomheten som drives. Nobl er konkurranseutsatt på alle sine forretningsområder.

Forretningsfører av boligselskaper

Nobl skiller seg fra andre boligbyggere ved å være til stede som forvalter av boligselskapene, også etter at de er overtatt av medlemmene. Nobl er Nordlands største forvalter av boligselskap, og forvaltet 8.083 boliger ved utgangen av 2022.

Nobl og medlemmene

Nobl jobber systematisk for å kunne tilby medlemmene attraktive medlemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten er de viktigste fordelene Nobl-medlemmene har, og medlemmene oppgir dette som én av de viktigste grunnene til å bli medlem. Nobl har som mål å utvikle og bygge kvalitetsboliger av forskjellige typer, størrelser og prisklasser. Medlemmene har tilgang til over 5.400 boliger i et stort og variert bruktboligmarked i Nordland, samt fortrinnsrett til nye boliger som Nobl bygger. Gjennom Storbysamarbeidet har medlemmene også forkjøpsrett til over 90.000 boliger i store byer som Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Med årets resultat etter skatt i konsernet på 18,7 millioner og en egenkapital per 31.12.22 på 224,5 millioner, er vi rustet til å fortsette arbeidet med å etterleve vår visjon, vår misjon og våre verdier.

Samfunnsbidraget – sosialt ansvar

Boligkjøpsmodeller

For at flere av medlemmene skal få mulighet til å eie sin egen bolig, trapper Nobl opp satsingen på alternative kjøpsmodeller, som bidrar til at flere kommer inn på boligmarkedet.

Modellen Leie-før-eie ble lansert første gang i 2020, hvor om lag 4 prosent av boligene ble tilbudt etter denne modellen. Konseptet går ut på at boligkjøpere uten nok egenkapital, kan leie boligen inntil fem år før de kjøper den. Prisen for boligen settes ved leiestart og målet er at unge boligkjøpere kan få med seg prisveksten som en egenkapital den dagen de ønsker å kjøpe. Det var stor interesse for disse boligene i Ramsalt. Resultatet av konseptet vil vi først se i løpet av 2023 når de første opsjonene på kjøp forfaller.

I byggeprosjektet vårt på Reinsletta, er 3,4 prosent av boligene i Leie-før-eie konseptet. Her har målgruppen vært førstegangsetablerere, og det har vært et stort antall søkere på boligene som hadde innflytting i april 2022 og januar 2023.

Det jobbes med å se på andre boligkjøpsmodeller som også kan bidra til at flere kommer inn på boligmarkedet. Vi ønsker å ta i bruk del-eie modellen som bl.a. Obos benytter, men er avhengig av at finansnæringen godkjenner denne.

Nobl Spons

I konseptet Nobl Spons skal vi vise at vi er en bærekraftig samfunnsaktør som mener det vi sier om å bidra til å skape vekst og gode levevilkår i landsdelen.

Vår sponsing skal bidra til vår visjon og forsterke våre verdier. Vi skal være på lag med barn og unge i Nordland. Vi skal sponse formål som gjør oss synlige for våre medlemmer og i sum dekke vårt geografiske nedslagsfelt.

Vår sponsing skal støtte opp under målgruppene i forretningsstrategien som er barn og unge samt studenter.

For Nobl er det ikke så viktig at vi skal være synlige på en spillertrøye, et reiseantrekk eller et instrument. Vårt økonomiske bidrag skal sikre at barn og unge får like muligheter til aktiviteter i sitt nærmiljø, noe som igjen vil kunne skape bolyst og gode oppvekstsvilkår.

Samtidig er Nobl opptatt av at vi som boligbyggelag skal gå foran for å oppmuntre til at alle kan gjøre litt for en mer bærekraftig fremtid. Vi må ta vare på miljøet vårt og samfunnet vi lever i. Derfor bestemte vi oss i 2022 for at vi skulle utfordre de som søker støtte hos Nobl spons til også å gi noe tilbake til samfunnet i form av bærekraftige tiltak og da spesielt enten miljøtiltak eller sosiale tiltak.

Vi fikk inn mange gode søknader etter at vi la om kriteriene for å motta Nobl spons og det er gledelig å se hvor mange gode tiltak vi kan få til sammen med de som søker Nobl spons. Ett av tiltakene vi kan trekke frem fra 2022 er fotballaget Hulløy som mottok 20.000 kroner i støtte mot at ungdommene i alderen 16-18 år bidro som besøksverter på et av sykehjemmene i Bodø. Et tiltak som fikk mye skryt både fra de ansatte, beboerne og ungdommene selv.

Det ble delt ut totalt 200.000 kroner til lag og foreninger i hele Nordland.

Nobl Boligstiftelse

Nobl administrerer og driver Nobl Boligstiftelse som eier og leier ut 97 leiligheter i variert størrelse på ulike steder i Bodø-området. Formålet til boligstiftelsen er å skaffe utleieboliger til Nobls medlemmer. Ikke alle kan eller vil eie egen bolig. I tillegg arbeider stiftelsen for å bidra til at det stilles boliger til disposisjon for vanskeligstilte i Bodø Kommune gjennom tildelingsavtaler med kommunen.

Mennesker

I Nobl er vi opptatt av å ivareta våre medarbeidere og deres trivsel, helse og sikkerhet. Gjennom spennende oppgaver, et tydelig samfunnsoppdrag og et utviklende arbeidsmiljø ønsker vi å være en attraktiv arbeidsgiver.

Våre medarbeidere

Vår mest verdifulle ressurs er våre medarbeidere. Vi har et ansvar for å skape en trygg og attraktiv arbeidsplass, hvor vi tar vare på menneskene som muliggjør både innovasjon, utvikling og vekst i Nobl.

Ved utgangen av 2022 var det totalt 41 ansatte (40,2 årsverk) i Nobl, hvorav alle er fast ansatte.  Av antall ansatte er 59 prosent kvinner og 41 prosent menn.

Mangfold og like muligheter

I Nobl skal alle ha like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisk eller kulturell bakgrunn og seksuell legning. Vi skal kjennetegnes av mangfold, og at vi har en inkluderende og ikke-diskriminerende virksomhet.

Vi skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet skal forankres i styret og sikres gjennom involvering av ledelse, ansatte og HR i tett samarbeid med ansattrepresentanter som tillitsvalgte, verneombud og samarbeidsutvalg.

Lik lønn for likt arbeid er en forutsetning for å oppnå likestilling. Alle ansatte skal ha like muligheter til lønn- og karriereutvikling, og dette er noe Nobl aktivt skal stimulere til.

Nobl er medlem av VIRKE og har tariffavtale med Fagforbundet, som årlig gjennomfører sentrale forhandlinger. Resultatet av disse forhandlingene er gjeldende for alle våre medarbeidere. Utover dette gjennomføres det lokale forhandlinger, hvor det fastsettes totale rammer for lønnsoppgjøret.

Bedriftskultur og kompetanse

Nobl skal ha en bedriftskultur som baserer seg på våre etiske retningslinjer og hvor åpenhet, trivsel, trygghet og fellesskap er viktig.

I Nobl har vi vektlagt, og vil også fremover vektlegge, å bevare og videreutvikle arbeidsmiljøet. I 2022 er det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, og det er jobbet med funn fra denne i løpet av året. Blant annet er det jobbet mye med forbedring av internkommunikasjon og lønnspolitikk. Ny pulsmåling på arbeidsmiljøet planlegges i 2023.

I tillegg blir det gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år for å sikre en temperaturmåling på ulike arbeidsmiljøfaktorer.

I Nobl har vi stor bredde og dybde i kompetanse hos våre medarbeidere. Kompetanseheving står sentralt og vi skal utvikle våre medarbeidere og sikre systematisk kompetanseutvikling gjennom kursing, program eller videreutdanning. Vi har etablerte ordninger for studiestøtte og permisjoner for å legge til rette for kompetanseheving og utviklingsmuligheter for våre ansatte.

Miljø og klima

Nobl skal redusere eget fotavtrykk, men samtidig også være gode bærekrafts rådgivere for våre kunder. I løpet av 2022 har Nobl startet arbeidet med å utvikle bærekraftsregnskap/rapportering for boligselskaper og det er gjennomført et pilotprosjekt med 7 boligselskap. I 2023 skal vi gjennomføre  bærekraftsregnskap/rapportering på 63 boligselskap. Dette arbeidet starter i mai og vil pågå utover høsten, og alle rapporter skal være ferdig og overlevert kundene seneste i november 2023. Vi har etablert en bærekraftansvarlig i avdeling Forvaltning som holder i prosjektet. I tillegg er et viktig mål at vi skal påvirke og inspirere boligselskapene til grønnere valg i sine vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter.

Vi skal vektlegge bærekraft ved innkjøp og samarbeide med våre leverandører slik at våre indirekte utslipp reduseres. Vi har i 2022 utviklet en innkjøpsveileder som skal sikre at det fortrinnsvis velges miljøsertifiserte leverandører, miljøvennlige produkter og at leverandørene etterlever etiske retningslinjer i samsvar med internasjonale konvensjoner. Denne veilederen rulles ut i organisasjonen i løpet av våren 2023 og er også et av tiltakene som iverksettes for å etterleve åpenhetsloven med tanke på å forhindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Vi har satt som mål at våre fremtidige nyboligprosjekter, som hovedregel, sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR miljøsertifiseringssystem.

Styret i Nobl er opptatt av at det skal jobbes videre med å utvikle miljøstandarder knyttet til nyprosjekt og rehabiliteringsprosjekt.
Boligbyggelaget Nobl, avdeling Bodø har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 12. mai 2010. Det betyr at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Gjennom arbeidet med årlig klima- og miljørapport til Miljøfyrtårn, jobber vi med kontinuerlig forbedring av negativ klimapåvirkning fra vår kontorvirksomhet. Miljøfyrtårnsertifiseringen setter klare miljømål og gir en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanene forankres i ledelsen og danner grunnlag for Nobls klimaregnskap. I 2022 har vi gjennomgått en resertifisering og er dermed Miljøfyrtårnsertifisert i tre nye år til 20.12.2025.

I Nobl kommer C02 utslipp hovedsakelig fra strøm i leide lokaler, avfallsbehandling som håndteres av huseier samt reiser. Nobl har to kjøretøy og begge er elbiler, men biler med fossilt drivstoff benyttes på reiser og befaringer hos kunder. Når det gjelder avfallsbehandling er rapporterte tall Nobl’s andel av totale tall for hele bygget vi leier lokaler i. I våre lokaler har vi tilrettelagt veldig godt for sortering og sorteringsgraden anses å være høyere enn rapporterte tall i klimaregnskapet. Pr nå har vi imidlertid ikke noen annen måte å rapportere dette på. Strømforbruk er knyttet til våre lokaler samt andel av fellesarealer. I 2021 ble også huseier Miljøfyrtårnsertifisert, slik at vi fremover forventer at strømforbruket går ned og sorteringsgraden øker.

Tonn C02-ekvivalenter 2021 2022
Sum 18,88 36,01
Indirekte utslipp fra innkjøpt energi (Scope 2)
Strømforbruk (el, fjernvarme, elbil) 12,51 12,65
Andre indirekte utslipp (Scope 3)
Restavfall 0,4 0,23
Organisk avfall 0,01 0,01
Papir, papp, kartong 0,07 0,04
Plast 0,01
Reiser * 5,89 23,07
Andre nøkkeltall 2021 2022
Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem * 34% 65%
Strømforbruk for Kontorbygg Bodø (KWh) 311 982 294 926
Restavfall (kg) 1 049 1 023
Antall flyreiser Norden 39 85
Antall flyreiser Europa 0 70

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.